Annons

BREV drömtydning

Drömord

BREV (LETTER) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

Ett förverkligande, vanligtvis om någon annan, eller nyheter om dig själv. Ett hopp för, eller rädsla för kontakt med eller uttryck för känslor från någon. Det kan ibland vara en symbol som används för att uttrycka intuitiv kontakt med en annan person. Blackout edged: Nyheter i, intuitioner och känslor om döden. Brev från viss person: Tankar om eller intuitioner om den person som brevet är från; orealiserade känslor om avsändare och hoppas - kanske att ha kontakt med personen. Öppet brev: att förverkliga något, få nyheter, samlag. Oöppnade brev: känslor, tankar eller intuitioner som inte har gjorts medvetet eller erkänd, känslor du inte vill möta, möjlighet som inte har tagits upp eller erkänt ännu, oskuld. Skicka ett brev: De tankar eller känslor du utstråla till andra, kanske omedvetet. En uppmaning att kontakta den person som du skickar meddelanden brevet till. Önskan att vara i kontakt.

Orginaltext - engelska: A realisation, usually about someone else, or news about yourself. A hope for, or fear of, contact with or expression of feelings from someone. It can sometimes be a symbol used to express intuitive contact with another person. Blacked edged: News of, intuitions or feelings about death. Letter from particular person: Thoughts about or intuitions concerning the person letter is from; unrealised feelings about sender; hopes - perhaps to have contact with person. Opening letter: Realising something; receiving news; sexual intercourse. Unopened letter: Feelings, thoughts or intuitions that have not been made conscious or recognised; feelings you do not want to face; opportunity that has not been taken up or recognised yet; virginity. Sending a letter: The thoughts or feelings you radiate to others, perhaps unconsciously. A prompt to contact the person you are posting the letter to. Desire to be in contact.


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Annons