Annons

HÅL drömtydning

Drömord

HÅL (HOLE) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

Ett fel kan du falla in i, ett problem man står inför, eller en fara som möter dig. Ett stort hål skulle kunna antyda en nedstigning i det omedvetna, minnen. Ett hål, särskilt med gräs, blad och buskar runt den, kan representera de kvinnliga könsorganen. Varje hål, tunnel eller grotta, inte bara föreslå kvinnliga attribut såsom lyhördhet, de visar också det okända eller vad som fortfarande är medvetslös. Om tunneln, hål eller grotta är svagt upplyst, tyder det aspekter av er som inte definieras, i skuggan av andra mer fullständigt uttryckt kvaliteter. Se: Cave and Fall. Ett hål kan också vara en flyktväg, så måste du definiera om detta är sant i din dröm. Hål i kläder, objekt: Fel, brister, sjukdom, "full av hål". Hål i kroppen: En känsla av svaghet, tomhet i ens liv såsom ensamhet, sjukdom, negativa känslor om denna del av själv, se organet för lämplig del. Hål i huvudet: Letting alla visste vad du tycker, skvallra. Hål i vägen: En svårighet eller fara konfrontera dig. Ibland är död eller död person faller ner i hålet.

Orginaltext - engelska: An error you may fall into, a difficulty you are facing, or a danger that confronts you. A big hole might suggest a descent into the unconscious, memories. A hole, especially with grass, foliage or bushes around it, can represent the female sex organs. Any hole, tunnel or cave, not only suggest female attributes such as receptiveness, they also indicate the unknown or what is still unconscious. If the tunnel, hole or cave is dimly lit, it suggests aspects of you that are not defined, in the shadows of other more fully expressed qualities. See: Cave and Fall. A hole can also be an escape route, so you need to define if this is true in your dream. Holes in clothes, objects: Faults; weaknesses; illness; "full of holes". Holes in body: Sense of weakness; emptiness in ones life such as loneliness; illness; negative feelings about that part of self; see Body for appropriate part. Hole in head: Letting everyone knew what you think; gossiping. Hole in road: A difficulty or danger confronting you. Sometimes represents death or death of person falling down the hole.


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Annons