Annons

GLASS drömtydning

Drömord

GLASS (GLASS) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

Glass representera den osynliga men mäktig känsla eller sociala hinder som vi använder i vardagen. Dessa inkluderar försiktighet, emotionell kyla, ointresse, rädsla för att skadas eller stolthet. Genom en subtil attityd att tala ner till någon vi kan stänga dem ute i nära kontakt. Frostat eller rökfärgat glas: Hinder eller social teknik du använder för att få privatlivet. Det kan också föreslå att hålla delar av dig själv dolt eller en oklar eller oklar bild av en situation. Ibland avser döden - det verkliga ännu oklar erfarenhet vi alla står inför. Krossat glas: Vilka hinder har du bryter igenom, vad återhållsamhet? Det kan också betyda krossade känslor. Breaking något av glas: Att bryta ett förhållande, splittra en illusion, trasiga hjärtan. Trampa på krossat glas: Glas kan inte vara mycket synlig, så får representera dolda faror, bli slarvar med riktning i livet eller rådande situationen, eller om det sker utan hänsyn till skada, är självförvållad smärta.

Orginaltext - engelska: Glass represent the invisible but powerful feeling or social barriers we use in everyday life. These include caution, emotional coldness, disinterest, fear of being hurt or pride. By a subtle attitude of talking down to someone we can shut them out of close contact. Frosted or smoked glass: Barriers or social techniques you use to gain privacy. It can also suggest keeping parts of yourself hidden, or an obscure or unclear view of a situation. Occasionally it relates to death - the very real yet obscure experience we all face. Breaking glass: What barrier are you breaking through, what restraint? It might also mean shattered emotions. Breaking something made of glass: Breaking a relationship; shattering an illusion; broken hearted. Stepping on broken glass: Glass may not be very visible, so may represent hidden dangers; being careless about direction in life or present situation; or if it is being done without heed to injury, represents self inflicted pain.


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Annons