Annons

DÖD drömtydning

Drömord

DÖD (DEAD) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

Se något dött i din dröm tyder på att du inser att en del av dig själv eller dina känslor, inte längre uttrycker helt. Faktum är att du kan ha dödat den del av dig genom att förneka det, motarbeta, eller frysning det från ett normalt liv. "Död" kan även ha orsakats av en smärtsam upplevelse. Men även så innebär det ändå att du har fattat ett beslut - kanske omedvetet - för att stänga ute den del av ditt liv. Detta kan också gälla en förlorad möjlighet eller potential. En död person: Dreaming av någon som är död, en släkting eller en älskad, är ganska vanligt. När allt kommer omkring, kan personen ha spelat en stor roll i ditt liv, som till exempel en make eller maka. Därför inflytande deras existens är fortfarande en mycket het i dig. Som ett exempel på detta, kommer du troligen att kunna inse att vissa av dina egenskaper, har några av de sätt som du tror eller reagera på saker, uppstått till följd av hur du rör den person du drömt om. Så i många fall den döde personen visar de känslor du har om de egenskaper du har fortfarande levande i dig från dem. När någon nära dig dör du går igenom en period av förändring som berör dem som en yttre verklighet, att möta och acceptera dem som lever i dina minnen och inre liv. Vissa drömmer om att döda människor är uttrycksfulla försök att hantera känslor, skuld eller ilska i samband med den person som dog, eller dina egna känslor om döden. Döde make eller maka: Många drömmer om att döda människor kommer från kvinnor som har förlorat sin make. Det är vanligt att ha störande drömmar under någon tid efteråt, att inte kunna drömma om mannen eller hustrun alls, eller att se partnern i fjärran, men inte komma nära. I accepterandet av döden, som uppfyller känslor av förlust, sorg, ilska och fortsätter kärlek, drömmen kan bli som i det tredje exemplet. See: Death.

Orginaltext - engelska: Seeing something dead in your dream suggests you are realising that some part of yourself, or your feelings, are no longer expressing fully. In fact you may have killed that part of you by denying it, repressing, or freezing it from normal life. The "death" may even have been caused by a painful experience. But even so, it still means you have made a decision - perhaps unconscious - to shut out that part of your life. This can also relate to a lost opportunity or potential. A dead person: Dreaming of someone who is dead, a relative or loved one, is quite common. After all, the person may have played a big part in your life, as for instance a husband or wife. Therefore the influence of their existence is still very much a live in you. As an example of this, you will probably be able to realise that some of your traits, some of the ways that you think or respond to things, have arisen because of the way you related to the person you dreamt about. So in many cases the dead person indicates the feelings you have about the, the traits you still have alive in you from them. When someone close to you dies you go through a period of change from relating to them as an external reality, to meeting and accepting them as alive in your memories and inner life. Some dreams of dead people are expressive of attempts to deal with feelings, guilt or anger in connection with the person who died; or your own feelings about death. Dead husband or wife: Many dreams of dead people come from women who have lost their husband. It is common to have disturbing dreams for some period afterwards; or not be able to dream about the husband or wife at all; or to see the partner in the distance but not get near. In accepting the death, meeting any feelings of loss, grief, anger and continuing love, the dream may become as in the third example. See: Death.


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Annons