Annons

ANKLAGA / ANKLAGAD drömtydning

Drömord

ANKLAGA / ANKLAGAD (BLAMED/BLAMING) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

Detta är troligtvis ett direkt uttryck för känslor du har om att beskyllas eller skylla på någon annan. Därför saker att titta på i drömmen är - Att skylla på: Vad är du skyller på någon eller något annat för? Om du kan klargöra vad det är, fråga dig själv om du gör det i vakna livet, och hur mycket du tycker om problemet. Hur giltig är att skylla? Är skyller ett sätt att undvika ansvar eller insatser för att förändra? Medan vi skyller på någon eller något vi förlorar makten att styra våra egna liv. Detta beror på att skylla på är som att säga: "Vad har hänt mig är på grund av" så och så "eller" den och den. "Varje gång detta händer det betyder för mig." Om vi slutar att skylla och undrar om vi kan ta ansvar för situationen, då vi få mer makt att förändra. Skyllde: Har du accepterar skulden och känner skuld eller ett misslyckande? Om så är fallet kan det dock visa att du tar på känslor av misslyckande som kommer att skapa skuld och konflikter i dig. Det kan också vara överdriven självkritik som uppstår. Kanske finns det saker som du har misslyckats med att se och acceptera, utan dåligt samvete isn "t det bästa sättet att lära och förbättra sådana prestationer. Bättre att titta på händelser som lärande upplevelser.

Orginaltext - engelska: This is most likely a direct expression of feelings you have about being blamed or blaming someone else. Therefore the things to watch for in the dream are - Blaming: What are you blaming someone or something else for? If you can clarify what it is, ask yourself if you are doing that in waking life, and how deeply you feel about the issue. How valid is the blaming? Is the blaming a way of avoiding responsibility or efforts to change? While we are blaming someone or something we lose the power to direct our own life. This is because blaming is like saying, "What has happened to me is all due to "so and so" or "such and such". Each time this happens it does this to me." If we stop the blaming and wonder whether we can take charge of the situation, then we gain more power to change. Blamed: Do you accept the blame and feel guilty or a failure? If so it may show that you are taking on feelings of failure that will create guilt and conflict in you. There may also be excessive self-criticism arising. Perhaps there are things you have failed to see or accept, but feeling guilty isn"t the best way to learn and improve ones performance. Better to look at events as learning experiences.


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Annons