Annons

ÅR / ÅLDER / ÅLDRANDE drömtydning

Drömord

ÅR / ÅLDER / ÅLDRANDE (AGE/AGED/AGEING/AGELESS) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

Åldern på karaktärerna, familj, djur, föremål eller dig själv i en dröm bära ofta mycket bestämda föreningar eller information. Vilka dessa organisationer är beror mycket på vilken ålder du är dig själv. Åldrandet: Moving mot döden, en känsla av oundviklighet, en identifikation med kroppen än med processen för livet, går på sådana möjligheter. Tidlösa: skildrar det i ditt liv som inte lider av förändring, den andliga aspekten av dina erfarenheter, det oföränderliga kärna själv som har bott hela tiden. Baby eller barn: Avser den egna känslor av beroende och sårbarhet, kanske till och hjälplöshet och maktlöshet, men ofta visar behovet av kärlek, stöd och vård, men kan också ses som verkliga minnen från din egen baby / barn / huva. Extreme ålderdom: känslor om döden, gamla sätt att leva, ett visst inflytande på dig själv eller omgivningen som tillkom innan din födelse. Influenser från sådana familj såsom attityder eller rädsla kan vara generationer gammal, och så beskrivas som oerhört gammal, ofta är någonting som höll ett mycket visdom och erfarenhet. Man kan därför känna den person som är heligt eller vördade i sådana drömmar. Medelålders person: Detta motsvarar prestation, mognad, åldrandet. Den äldre personen kan skildra känslor inför dem som föräldrar eller en förälder / auktoritet, visdom som samlats in från många år av levande, det minskande effekt eller kreativitet, eller en känsla av åldrande, minskning och förlust inom dig själv. Således en äldre person i din dröm kan hänvisa till känslor du har om en förälder eller farförälder, som känslor av beroende, kärlek eller ilska. Teenager: Denna ofta hänvisar till, vilka problem ni står inför, eller står inför, i färd med att mötet sexuell enheter, vuxna relationer, och behovet av att bli en motiverad del av samhället. Således kan det finnas känslor av osäkerhet, blyghet, oerfarenhet eller idealism föreslås i drömmen tonåring. Unga vuxna: dig själv i din fysiska topp; själv vid den åldern, denna period av ditt liv, den tid världsliga tillfälle.

Orginaltext - engelska: The age of characters, family, animals, objects or yourself in a dream often carry very definite associations or information. What these associations are depends a great deal on what age you are yourself. Ageing: Moving toward death; a sense of inevitability; an identification with the body rather than with the process of life; passing of ones opportunities. Ageless: Depicts that in your life which does not suffer from change; the spiritual aspect of your experience; the changeless core of self which has lived throughout time. Baby or child: Refers to ones own feelings of dependence or vulnerability, perhaps even helplessness or powerlessness; but often it suggests need for love, support and care; it may even represent actual memories of your own baby/child/hood. Extreme old age: Feelings about death; old way of life; some influence in yourself or surroundings that antedates your birth. Influences from ones family such as attitudes or fears may be generations old, and so be depicted as incredibly ancient; often represents something holding a lot of wisdom or experience. One may therefore feel the person is holy or revered in such dreams. Middle aged person: This represents achievement, maturity, the ageing process. The older person may depict feelings about ones parents or a parent/authority figure; the wisdom gathered from many years of living; the declining power or creativity, or feelings about ageing, decline and loss within yourself. Thus an older person in your dream might refer to feelings you have about a parent, or grandparent, such as feelings of dependency, love or anger. Teenager: This often refers to whatever difficulties you faced, or are facing, in the process of meeting sexual drives, adult relationships, and the need to become a motivated part of society. Thus there may be feelings of uncertainty, shyness, inexperience or idealism suggested in the dream teenager. Young adult: Yourself at your physical peak; yourself at that age; that period of your life; the period of worldly opportunity.


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Annons